เพิ่มสินค้าลงตะกร้าสำเร็จ

Loading

การคืนสินค้าและการคืนเงิน
การคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า
   1. ผู้สั่งซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า โดยต้องกรอกในแบบฟอร์มการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า เพื่อแสดงเจตนาและส่งมายังที่อยู่ของบริษัทภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า ทางบริษัทจะตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนเพื่อคืนเงินแก่ลูกค้าภายใน 15 วัน
   2. กรณีการคืนสินค้าอันเกิดจากสินค้าชำรุด หรือสินค้าไม่ตรงกับที่บรรยายบนเว็บไซต์ หรือส่งสินค้าผิดหรือไม่พึงพอใจในสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน ทางร้านค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าขนส่ง ซึ่งลูกค้าต้องรับผิดชอบออกค่าขนส่งไปก่อน
   3. หลังจากบริษัทได้รับแจ้งจากร้านค้าว่าสินค้าถูกส่งกลับมายังร้านค้าแล้ว ร้านค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบเพื่อยืนยันการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า พร้อมคืนค่าขนส่งสินค้าที่ลูกค้าชำระไว้ตามราคาการจัดส่งตามช่องทางที่ลูกค้าได้แจ้งในแบบฟอร์มหรือช่องทางที่เหมาะสม
   4. ในกรณีสินค้านั้นบุบสลายหรือสูญหายเพราะเหตุความผิดของลูกค้า หรือเพราะลูกค้าทำให้พ้นวิสัยไม่สามารถส่งสินค้าคืนได้ ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบและจะไม่สามารถคืนสินค้าได้
   5. หากพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการคืนสินค้า (เช่น มีการแจ้งยกเลิกหลังจาก 7 วันนับแต่ได้รับสินค้า) และลูกค้าได้ส่งสินค้ามายังร้านค้า ทางร้านค้าแจ้งให้บริษัททราบแล้วและส่งสินค้าคืนท่านโดยเก็บเงินปลายทาง


วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า

  1. ลูกค้าดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าบนเว็บไซต์www.be-mall.com
  2. ถ่ายรูปสินค้าที่ต้องการคืน และใบเสร็จชำระเงิน และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อแสดงเจตนาขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าพร้อมระบุเหตุผล
  3. กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งให้ทาง BeMall และร้านค้า

3.1 ส่งแบบฟอร์มพร้อมส่งสินค้าคืนให้ร้านค้าโดยลงทะเบียน tracking สินค้าได้ : ตามที่อยู่ของร้านค้าในเอกสารจัดส่ง

3.2 ส่งแบบฟอร์มให้ BeMall

ทางไปรษณีย์ : 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือ

ทาง Email : admin@fsmartdigital.co.th


วิธีการส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์แก่ร้านค้า

  1. ลูกค้าแนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยมีเลข Tracking สินค้า และสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพโดยเจ้าหน้าที่ของร้านค้า จากนั้นเจ้าหน้าที่ของร้านค้าจะติดต่อกลับไปยังลูกค้า เพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า
  2. หากบริษัทได้รับแจ้งจากร้านค้าแล้ว และไม่เข้าเงื่อนไขการคืนสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน ร้านค้าจะจัดส่งสินค้านั้นกลับคืนให้แก่ลูกค้า
  3. หากพบว่าสินค้ามีความเสียหายหรือชำรุดบกพร่อง ร้านค้าจะส่งสินค้าตัวใหม่หรือคืนเงินแล้วแต่กรณี ให้กับลูกค้า โดยการส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาภายใน 10 วันทำการ


การคืนเงิน

1. กรณีมีการยกเลิกรายการก่อนที่ร้านค้าทำการบรรจุสินค้าลงกล่อง ทางบริษัทจะทำการ REFUND ไปทางธนาคารเพื่อทำการยกเลิกรายการดังกล่าว
2. กรณีที่มีการคืนสินค้าหลังจากจัดส่งแล้ว และมีการเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทจะประสานงานทางธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อทำการคืนวงเงินยังบัตรเครดิตของลูกค้า ระยะเวลาจะเป็นไปตามธนาคารเจ้าของบัตรเป็นผู้กำหนด แต่ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้ส่งใบคำขอคืน และบริษัทได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้าจากร้านค้าแล้ว
3. กรณีมีการส่งคืนสินค้าแล้วมีความสูญหรือเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไม่ปกติจากการเปิดหรือการผสมเพื่อใช้หรือบริการ ลูกค้ารับทราบว่าร้านค้าปฏิเสธการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้าให้แก่ลูกค้าได้

การติดต่อและสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อสอบถาม ตามช่องทางดังนี้

ช่องทาง สำหรับลูกค้า สอบถามผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2029-0099 ตลอด 24 ชั่วโมง E-mail : admin@fsmartdigital.co.th

ช่องทาง สำหรับสมาชิกร้านค้า สอบถามผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2070-7777 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30.-17.30 น. E-mail team : info@fsmartdigital.co.thตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการคืน/เปลี่ยนสินค้า

ดาวน์โหลดตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการคืน/เปลี่ยนสินค้า >>คลิกที่นี่<<แบบฟอร์มการคืน/เปลี่ยนสินค้า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคืน/เปลี่ยนสินค้า >>คลิกที่นี่<<