เพิ่มสินค้าลงตะกร้าสำเร็จ

Loading

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561

  ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซต์ www.be-mall.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ”  ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ทั้งหมดเป็นสัญญาระหว่างท่าน กับ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105560143331 ซึ่งในข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้เรียกว่า “บริษัท” โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดทั้งหมดอย่างละเอียดและครบถ้วน ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งาน การเข้าถึงแพลตฟอร์ม และการใช้บริการ

  แต่ถ้าเมื่อท่านได้อ่านและทำความเข้าใจแล้ว ไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงไม่ว่าจะทั้งหมด บางส่วน หรือเงื่อนไขรายละเอียดเล็กน้อย ๆ ใด ขอท่านอย่าเข้าใช้ และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการใด ๆ ต่อ

  ในกรณีที่ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไนในการใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ดัดแปลง ตัดทอน ลดทอน ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในฉบับนี้ จะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซด์นี้ โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านในการรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ถือว่าท่านได้ให้การยินยอมและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว


เกี่ยวกับบริการของเรา

  บริษัทเป็นเจ้าของโปรแกรม BeMall Top up ซึ่งให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้ามาชำระค่าสินค้าและบริการผ่านโปรแกรม BeMall Top up บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกในการบริการชำระค่าสินค้าและบริการเท่านั้น ไม่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการโดยตรง

  นอกจากนั้น บริษัทยังเป็นเจ้าของพื้นที่ ห้างสรรพสินค้าออนไลน์และเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม BeMall และอยู่ในฐานะเจ้าของพื้นที่และให้บริการพื้นที่แก่สมาชิกร้านค้า และ/หรือผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่มีการลงโฆษณาและมีช่องทางการชำระเงินผ่านตัวแทนการให้บริการชำระเงินซึ่งบริษัทได้จัดหา โดยบริษัทไม่อยู่ในฐานะเจ้าของร้านค้า และ/หรือผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ในกรณีเกิดข้อเรียกร้องหรือพิพาทเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของ “ผู้ขาย” หรือ“สมาชิกร้านค้า” จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงโดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้ซื้อในการติดตามปัญหากับผู้ขายหรือสมาชิกร้านค้าอย่างเต็มความสามารถ


คำนิยาม

  (1) “BeMall” หรือ “www.be-mall.com” หรือ “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้บริการ BeMall Top Up และมีไว้สำหรับระบบตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตโดยให้สมาชิกร้านค้านำสินค้าหรือบริการมาขายหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการบน www.be-mall.com รวมถึงเว็บไซต์ที่รองรับระบบแพลตฟอร์ม BeMall ซึ่งอาจจะมีระบบอีคอมเมิร์ซแบบเรียลไทม์และแบบออฟไลน์ และการดำเนินการของเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทสำหรับการทำรายการสินค้าและบริการที่จะมีขึ้นในอนาคต ("สินค้าหรือบริการ")

  (2) “บริษัท” หมายถึง บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด

  (3)  "ผู้ใช้บริการ" หมายถึง ผู้ซื้อ หรือ สมาชิก หรือผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกซึ่งได้รับบริการที่จัดหาให้โดยบริษัทหรือใช้บริการบน BeMall ตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

  (4)   "สมาชิก" หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานเพื่อตนเองเป็นสมาชิกตามขั้นตอนของการลงทะเบียนที่สร้างขึ้นโดยบริษัท และสามารถใช้บริการบนเว็บไซต์ โดยสมาชิกประกอบด้วยสมาชิกทั่วไปและสมาชิกร้านค้าดังต่อไปนี้:

 1. "สมาชิกทั่วไป” หรือ “ลูกค้าที่ซื้อสินค้า”หรือ “ผู้ซื้อ” หมายถึง สมาชิกใดๆ ที่มีสิทธิ์ใช้บริการที่จัดหาให้โดยบริษัท ใน BeMall เพื่อซื้อสินค้าและการซื้ออื่นๆ ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ต่างๆ มีคุณสมบัติด้านอายุ 20 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อเพียงอย่างเดียว (รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) หากมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ในการใช้เว็บไซต์นี้ได้ควรกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 2. "สมาชิกร้านค้า” หรือ“ลูกค้าที่ซื้อและขาย” หรือ “ผู้ขาย” หมายถึง สมาชิกใดๆ ที่ไม่เพียงมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าและใช้บริการที่เกี่ยวข้องใน BeMall เท่านั้น แต่ยังใช้บริการตามที่อธิบายไว้ใน เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ ("ข้อตกลงของผู้ขาย") อีกด้วย โดยสมาชิกผู้ขายประกอบด้วยสมาชิกผู้ขายบุคคลธรรมดา หรือสมาชิกผู้ขายนิติบุคคล

  (5)  "ผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก" หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการที่จัดหาให้โดยบริษัทโดยไม่ได้ลงทะเบียนตนเองเป็นสมาชิก

  (6)  BeMall Top Up หมายถึง โปรแกรมที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อให้ สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก เข้ามาชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ต่างๆ ที่บริษัทจัดไว้ให้ (ผ่านเว็บไซต์ Be-Mall.com ในหน้าเติมเงินบนเว็บไซต์)

  (7)  "รหัสผ่าน" หมายถึง ตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่เลือกโดยสมาชิกและลงทะเบียนกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของสมาชิกและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ

  (8) “ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ใช้บริการใด ๆ ที่ซื้อสินค้าของผู้ขายที่ลงทะเบียนกับบริษัท สิทธิ์ในการซื้อถูกมอบให้กับทั้งสมาชิกทั่วไปและสมาชิกร้านค้าและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก (ไม่รวมผู้ใช้บริการผ่าน BeMall Top Up)

  (9) “ผู้ขาย” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนร้านค้า และ ลงทะเบียนสินค้ากับบริษัทโดยใช้แบบฟอร์มของการโฆษณาสินค้าที่จัดหาให้โดยบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าซึ่งมอบสิทธิ์ให้กับสมาชิกร้านค้า

  (10) “แพลตฟอร์ม” หมายถึง ช่องทางผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมถึงทรัพย์สินอินเตอร์เน็ตโดเมนอื่นใดของบริษัท หรือช่องทางอื่นใดซึ่งอาจจะมีขึ้นในอนาคต

  (11) “กิจกรรมทางด้านการค้า” หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องและ/หรือกิจกรรมการจัดการรายการสั่งซื้อ การขาย การบริการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

  (12)  “คำสั่งซื้อ” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม

  (13)   "การประเมินสมาชิก" หมายถึง การประเมินที่ให้กับสมาชิกแต่ละราย โดยบริษัทที่อิงตามเกณฑ์บางเกณฑ์ตามผลลัพธ์ของการใช้บริการของสมาชิก

  (14) "การรีวิวสินค้า" หมายถึง การเขียน รูปภาพ คลิป เป็นต้น ที่มีรีวิวของสินค้าที่ครอบคลุม ซึ่งโพสต์หลังการซื้อสินค้า

  (15) "แต้ม" หมายถึง แต้มคะแนนที่บริษัทอาจจะกำหนดให้ตามวิถีทางที่บริษัทกำหนด โดยเมื่อมีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ โดยบริษัทจะกำหนดแต้มของสมาชิก หรือแต้มของสมาชิกร้านค้าตามส่วนที่บริษัทประกาศกำหนดไว้

  (16) "ช่วงเวลาการซื้อให้เสร็จสิ้น" หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างที่ผู้ซื้อต้องแสดงเจตนาในการซื้อให้เสร็จสิ้น (การยืนยันการซื้อ ส่งคืน หรือแลกเปลี่ยนสินค้า) ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 7 นับจากวันที่ได้รับสินค้า        

   กรณี สินค้าที่บริษัทไม่สามารถยืนยันการรับสินค้าจากผู้ซื้อนั้นได้ วันที่ 5 หลังจากบริษัทร้องขอการยืนยันการรับสินค้าที่บริษัทส่งถึงผู้ซื้อ หลังจาก 15 วันนับถัดจากวันที่จัดส่งสินค้า

  (17)  “วันทำการ” หมายถึง วันและเวลาที่บริษัทเปิดให้บริการตามปกติ ซึ่งไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้วันทำการและวันหยุดยึดตามวันและเวลาในประเทศไทย

  (18) “บริการชำระเงิน” หมายถึง บริการใด ๆ /ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการชำระเงินที่เป็นผู้ให้บริการที่บริษัทได้จัดหาให้ และหรือเว็บไซต์อื่น ๆ นอกเหนือจาก BeMall เช่น บริการตัวแทนการชำระเงิน และบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

  (19) “ค่าบริการ” หมายถึง เงินที่สมาชิกชำระในการใช้บริการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านช่องทางโปรแกรม BeMall Top Up และ/หรือ บริการชำระเงินที่บริษัทจัดหาหรือจัดเตรียมไว้ให้ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ


การลงทะเบียนและการใช้บริการ

 1. บุคคลใดๆ หรือผู้ใช้บริการที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ที่ต้องการเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์บางอย่างกับบริษัท ต้องลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกตามช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ให้ โดยกรอกข้อมูลที่จำเป็นในการลงทะเบียนที่บริษัทจัดไว้ให้ โดยต้องระบุและจะต้องแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในรายการที่ต้องระบุทั้งหมด ตามประเภทรายการที่ต้องระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล สมาชิกผู้ซื้อ หรือ สมาชิกผู้ขาย หรือ สมาชิกทั่วไป หรือสมาชิกร้านค้า
 2. ในการลงทะเบียนและการใช้บริการ ท่านจะต้องให้รับรองและยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมาย เป็นบุคคลที่มีอำนาจผูกพันทำสัญญาได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลที่ต้องห้ามด้วยเหตุประการใด และ/หรือบุคคลที่ต้องทำสัญญาแบบมีเงื่อนไข เช่น ได้รับความยินยอมก่อน ไม่นั้นท่านจะไม่ได้รับรองหรือคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
 3. ในการลงทะเบียนท่านจะต้องให้การรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่กรอกเข้ามาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง และเป็นข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง ไม่นำข้อมูลของบุคคลอื่นใดมากรอก โดยการสมัครเป็นไปด้วยความสมัครใจของตัวท่าน ด้วยจุดประสงค์ของการสมัครเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 4. ในการลงทะเบียนเมื่อท่านได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และได้แสดงความจำนงสมัครการใช้บริการเข้ามาแล้ว บริษัทมีอำนาจพิจารณาในการให้การอนุมัติ หรือที่จะปฏิเสธการให้บริการกันท่านได้ โดยในบางกรณีบริษัทจะแจ้งถึงเหตุผลให้ท่านทราบผ่านทาง e-mail ของท่านที่ใช้ในลงทะเบียนกับบริษัท แต่การปฏิเสธดังกล่าวท่านมีสิทธิที่จะสมัครลงทะเบียนเข้ามาลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 5. ภายหลังจากการลงทะเบียนสมัครเข้ามา เมื่อท่านได้รับการรับอนุมัติการเป็นสมาชิกแล้ว แต่ทางบริษัทตรวจพบหรือมีข้อสงสัยใดๆ ว่าข้อมูลที่ท่านให้มาไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอ ไม่เป็นปัจจุบันพอ หรือท่านไม่เป็นบุคคลตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดหรือเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับใช้บริการของท่านชั่วคราว หรืออาจถึงขั้นยกเลิกการให้บริการท่านได้
 6. ในการใช้บริการท่านจะมีรหัส(Password) ในการเข้าสู่บัญชีเพื่อใช้บริการ รวมถึงการเข้าสู่บัญชีใช้งานโดยผ่านทาง Facebook หรือ อีเมล ท่านต้องเก็บไว้เป็นความลับ ห้ามท่านนำข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยให้กับบุคคลใด หรือ ห้ามท่านนำบุคคลหนึ่ง บุคคลใดมาใช้สิทธิในบัญชีแทนท่าน โอน จำหน่ายสิทธิในบัญชีดังกล่าวของตัวท่านให้บุคคลใดได้ หากพบการกระทำดังกล่าวบริษัทจะขอยกเลิกการให้บริการกับท่านในบัญชีดังกล่าวโดยทันที และในกรณีเกิดความเสียหายดังกล่าวจากการเก็บรหัสที่ใช้การบริการไม่ดี หรือ นำข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยให้กับบุคคลใด หรือ นำบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้สิทธิบัญชีแทน โอน จำหน่ายสิทธิในบัญชีดังกล่าว บริษัทจะไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
 7. ในการใช้แพลตฟอร์มของบริษัท ท่านมีสิทธิเข้าถึงการใช้บริการ ตามแต่ที่บริษัทอนุญาตให้เข้าถึงได้
 8. ในการใช้แพลตฟอร์มของบริษัท หากเกิดความล่าช้า ผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วน หยุดชะงัก ไม่สามารถเข้าถึงระบบ เนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร อันเนื่องมาจากความบกพร่องประการใดๆ ไม่สามารถเข้าถึง การใช้ แพลตฟอร์มของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทไม่ต้องมีความรับผิดชอบค่าความเสียหายใดๆ กับท่าน ท่านไม่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทได้

 9.       อีกทั้งไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้แพลตฟอร์มหรือเว็บไซด์ ซึ่งรวมถึงไวรัส สไปแวร์ สแปม โทรจัน วอร์ม หรือซอฟท์แวร์หรือไฟล์ หรือข้อมูลที่มีรบกวนซึ่งเป็นอันตรายใด  ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าว  เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของบริษัทโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง


 10. ในการให้บริการของบริษัท บริษัทอาจจะมีการช่วยเหลือ ทั้งด้านการให้ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงให้คำแนะนำ ซึ่งข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ ท่านต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนเงื่อนไขฉบับนี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร
 11. ในการใช้บริการ บริษัทมีกฎเกณฑ์ กฎระเบียบของบริษัท รวมถึงมีการกำหนดคุณสมบัติ ของผู้ใช้บริการ ที่ท่านต้องปฏิบัติตาม และไม่ละเว้นการปฏิบัติ หากการกระทำใดๆ ของท่านไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือละเว้นการปฏิบัติใดๆ บริษัทสามารถมีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราว การเข้าถึงการใช้บริการใดๆ จนไปถึงยกเลิกการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ในการใช้แพลตฟอร์มของบริษัท ท่านต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย หากการกระทำใดๆ ของท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือละเว้นการปฏิบัติใดๆ ตามกฎหมายบริษัทสามารถมีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราว การเข้าถึงการใช้บริการใดๆ จนไปถึงยกเลิกการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงใช้สิทธิในการดำเนินคดีฟ้องร้องกับท่าน
 13. ในการใช้แพลตฟอร์มของบริษัท ท่านต้องใช้เหมาะสมและถูกวัตถุประสงค์การใช้งาน หากบริษัทสงสัย หรือพบว่าท่านใช้บริการ ไม่ถูกวัตถุประสงค์หรือใช้วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจาก วัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท บริษัทมีสิทธิระงับการใช้งานชั่วคราว การเข้าถึงการใช้งานใดๆ จนไปถึงยกเลิกการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 14. ในการใช้บริการหากบริษัทมีข้อสงสัยใด ว่าท่านไม่ใช่เจ้าของบัญชีที่แท้จริง หรือข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้กับบริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ท่านต้องให้บริษัทสามารถสอบถาม ตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงของท่าน รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนได้ ถ้าท่านไม่ยืนยันตัวตน หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ หรือไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนกับบริษัท พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือไม่สามารถติดต่อท่านได้ บริษัทมีสิทธิระงับการใช้งานชั่วคราว การเข้าถึงการใช้งานใดๆ จนไปถึงยกเลิกการให้บริการได้
 15. ในการใช้บริการหากบริษัทสงสัย หรือเข้าใจ รวมถึงพบเห็นความผิดปกติใด ว่าท่านไม่ได้ใช้ บริการตามที่ท่านสมควรใช้อย่างเหมาะสมและถูกวัตถุประสงค์การใช้งาน ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดของบริษัท กระทำผิดต่อกฎหมายหนึ่งกฎหมายใด บริษัทมีสิทธิที่จะสอบถามและตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งท่านต้องให้ความร่วมมือในการตอบคำถามและตรวจสอบ ถ้าท่านไม่ยินยอมหรือให้ความร่วมมือตามสมควร บริษัทมีสิทธิระงับการใช้งานชั่วคราว การเข้าถึงการใช้งานใดๆ จนไปถึงยกเลิกการให้บริการได้
 16. ในการให้ข้อมูลทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาให้บริษัท หรือพนักงานเจ้าหน้าบริษัทรับทราบ
 17. ห้ามท่านใช้บริการไปในทางทุจริต หรือส่อว่าจะทุจริตแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด นิติบุคคลใด รวมถึงบริษัท เช่น ในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทอาจมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด แจกโปรโมชั่น หรือของรางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใด หากพบว่าท่านทำการทุจริต หรือส่อว่าจะทำการทุจริต เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากส่งเสริมกิจกรรมการตลาดของบริษัทดังกล่าว บริษัทมีสิทธิระงับการใช้งานชั่วคราว การเข้าถึงการใช้งานใดๆ จนไปถึงยกเลิกการให้บริการได้ รวมถึงดำเนินการทางกฎหมายกับท่าน
 18. ในการให้บริการ บริษัทอาจมีเว็บบอร์ดหรือช่องทางติดต่อใดๆ หรือรีวิวสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ท่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร กับผู้ใช้บริการคนอื่นๆ หรือกับบุคคลใดๆ กรุณาใช้ความสุภาพ ถ้อยคำที่เหมาะสม ไม่แสดงคำหยาบ หรือแสดงความความคิดเห็นในทางว่าให้ร้ายกล่าวโทษใคร หรือหมิ่นประมาทบุคคลใด พาดพิงถึงบุพพการี พาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์  ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ ละเมิดกฎหมายใดๆ ข้อความหรือรูปภาพลามก อนาจาร แอบอ้างว่าเป็นบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท  ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับบริษัท โฆษณาถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย โฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทคู่แข่ง ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการคนอื่น หรือกับบุคคลใดๆ ท่าน หรือผู้ใช้บริการคนอื่นอาจแสดงลิงค์ไปหาบุคคลที่สามไป ถ้าเกิดความเสียหายอย่างใดๆ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดชอบใดๆ ทั้งนี้หากท่านทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการใช้งานชั่วคราว การเข้าถึงการใช้งานใดๆ จนไปถึงยกเลิกการให้บริการได้ รวมถึงดำเนินการทางกฎหมายกับท่าน
 19. ในการเข้าสู่บัญชีการใช้งานของท่านไม่สามารถนำโปรแกรมอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ โรบอท ระบบซอร์ฟแวร์แบบใดๆ มาใช้แทนตัวท่านได้ หากบริษัทตรวจสอบหรือพบ บริษัทสามารถระงับใช้การบริการของท่าน 
 20. ห้ามท่านดัดแปลง ลบ หรือแก้ไข ทางวิศวกรรมบนซอร์ฟแวร์ของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ   หากบริษัทตรวจสอบหรือพบ บริษัทสามารถระงับใช้การบริการของท่าน 
 21. ท่านรับทราบและยอมรับว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือต้องห้ามโดยกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้เว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้เว็บไซต์ของบุคคลอื่นใด และผู้ใช้บริการจะไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจ ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (Hacking) ทำลายรหัสส่วนตัว (Password mining) หรือวิธีการอื่นใด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว บริษัทจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องบอกสาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก
 22. ท่านตกลงและรับทราบว่าผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการตามคำขอให้ออกใบกำกับภาษี (VAT) และ/หรือใบกำกับอื่นๆ จากท่าน รวมถึงการขนส่งสินค้าหรือบริการ โดยผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการในการตอบข้อสงสัยของท่านและ/หรือผู้ซื้ออย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องแม่นยำ และความสูญเสียใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการการดำเนินการที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่ถูกต้องโดยผู้ขายถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายโดยสมบูรณ์
 23. ห้ามไม่ให้ท่านที่มีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีเข้าถึงเนื้อหาของสื่อที่เป็นอันตราย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผู้เยาว์จากการเผยแพร่เนื้อหาสื่อที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตราย บริษัทจะนำกลไกการยืนยันการบรรลุนิติภาวะแบบแยกต่างหากมาใช้กับเนื้อหาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เยาว์เปิดรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย บริษัทรับรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายในเว็บไซต์ทาง support@be-mall.com ฝ่ายที่ถูกรายงานซึ่งลงทะเบียนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและอันตรายดังกล่าวจะได้รับคำเตือนหรือการดำเนินการอื่นๆ จากบริษัทเมื่อมีการยืนยัน
 24. บริษัทอาจจะบันทึกการใช้ข้อมูลเว็บไซต์โดยอัตโนมัติและวิเคราะห์สถิติเพื่อติดตามปัญหาจากการดำเนินการ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเป็นเอกภาพของเว็บไซต์ ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสมาชิกอย่างเป็นส่วนบุคคลและทางบริษัทไม่ได้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบุคคลภายนอกเฉพาะรูปแบบการรวบรวมเท่านั้นและตามที่กฎหมายต้องการ สำหรับในแต่ละหน้าที่เข้าชมนั้น ทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่ต้องการที่เรียกว่า "เว็บเซิฟเวอร์ล็อกไฟล์" เท่านั้นซึ่งรวมอยู่แต่ไม่จำกัดถึง: วันและเวลาที่เข้า ที่อยู่ URL ของหน้าเว็บที่เข้าชม โดเมนอินเตอร์เน็ต และที่อยู่ IP จากการเข้า be-mall.com ประเภทของบราวเซอร์ และระบบปฏิบัติการที่ใช้เข้า www.be-mall.com (หากบราวเซอร์มี) ที่อยู่ URL ของหน้าที่อ้างถึง (หากบราวเซอร์มี) สถานะของการเสร็จสิ้นของการขอในหน้าเว็บ หรือสินค้าออนไลน์อื่นๆ ขนาดไฟล์ของหน้าเว็บที่เข้าชม
 25. ในการชำระในการใช้บริการชำระค่าสินค้าและหรือบริการผ่านช่องทางโปรแกรม BeMall Top Up บริษัทจะไม่รับผิดชอบเงินค่าเสียหายๆ ใดที่เกิดจากการที่ ท่านดำเนินการหรือกระทำการผิดพลาดในการใช้บริการชำระค่าสินค้าและหรือบริการด้วยตัวท่านเอง แต่บริษัทจะมีช่องทางติดต่อและรับข้อร้องเรียน(รายละเอียดตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้) เพื่อให้แจ้งปัญหาและช่วยเหลือท่าน โดยไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาของท่านได้สำเร็จในทุกๆ กรณี
 26. ในการชำระในการใช้บริการชำระค่าสินค้าและหรือบริการผ่านช่องทางโปรแกรม BeMall Top Up หากท่านได้ชำระค่าสินค้าและหรือบริการเรียบร้อยแล้ว แต่ท่านยังไม่ได้สินค้าและ/หรือบริการ ท่านสามารถติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนทาง ช่องทางติดต่อและรับข้อร้องเรียน (รายละเอียดตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้) บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ท่านทางภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียนจากท่าน หากบริษัทตรวจสอบหรือพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาเกิดจากตัวท่าน ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าความเสียหายใดๆ กับบริษัทได้ แต่หากพบความผิดพลาดหรือเสียหายเกิดจากทางบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบค่าความเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงกับท่าน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ

(1) ท่านตกลงและรับทราบว่าราคาซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นการชำระเงินแก่ผู้ขาย สมาชิกร้านค้าสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ขายหรือสมาชิกร้านค้า

(2) ท่านตกลงและทราบว่าบริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายจากการจัดหาบริการหรือฟังก์ชันเฉพาะบางอย่างของ BeMall

(3) ค่าธรรมเนียมการให้บริการของบริษัททั้งหมดตกอยู่ภายใต้การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่เป็นการซื้อขายหรือให้บริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจะขึ้นอยู่กับผู้ขาย

(4) ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ กับบริษัท โดยท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องชำระได้ ในขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ


การบริการชำระเงิน

(1) การโอนเงินใดๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวกับการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านบริการตัวแทนการรับชำระเงินที่ทางบริษัทจัดให้ จะผูกพันผู้ใช้บริการที่โอนเงินทันที

(2) บริษัทไม่คืนดอกผล หรือผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ที่เกิดจากการที่บริษัทเก็บรักษาเงินที่ชำระเงินผ่านบริษัทและมีการส่งเงินคืน

(3) ผู้ซื้อผู้ใดก็ตามที่ใช้บริการชำระเงินจะต้องแสดงเจตนาในการซื้อ การเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่สินค้าส่งมาถึงผู้ซื้อ

(4) ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่แสดงเจตนาในการเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าภายในช่วงเวลาเสร็จสิ้นการซื้อสินค้า หลังจากได้รับสินค้าแล้วจะถือว่าผู้ซื้อมีเจตนาเสร็จสิ้นการซื้อสินค้า

(5) ในกรณีที่ผู้ซื้อแสดงเจตนาเสร็จสิ้นการซื้อสินค้า หรือถือว่าผู้ซื้อมีเจตนาดังกล่าว ทางบริษัทอาจโอนการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าให้กับผู้ขายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(6) ในกรณีที่มีเหตุที่จะต้องถอน ยกเลิก ยุติ บอกล้างข้อตกลง ภายหลังการสิ้นสุดของการบริการชำระเงิน ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการใดๆ โดยตรงกับผู้ขาย เพื่อถอน ยกเลิก ยุติ หรือดำเนินการอื่น ๆ ต่อข้อตกลง เพื่อขอคืนเงินค่าสินค้าเอง โดยอยู่ภายใต้การดูแลและประสานงานโดย บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อรายละเอียดสินค้าบน BeMall ซึ่งลงรายการโดยผู้ขาย


การรับประกัน

(1) บริษัทมีหน้าที่ดำเนินงาน จัดการ และจัดให้มีระบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมแบบไม่มีข้อจำกัดต่อสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ทางบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนผู้ซื้อหรือผู้ขาย ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อภาระหนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ทำระหว่างผู้ใช้บริการและข้อมูลที่ให้โดยผู้ใช้บริการ

(2) บริษัทจะไม่รับประกัน และไม่ข้องเกี่ยวในการใดๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมโดยผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น การมีอยู่ หรือความซื่อสัตย์ของเจตนาในการซื้อหรือการขาย คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความรับผิดในสินค้า ความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือแม้แต่ไม่รับประกันและไม่เกี่ยวข้องว่าสินค้าดังกล่าวละเมิดสิทธิของผู้อื่น ข้อมูลที่ประกาศของผู้ขาย หรือผู้ซื้อ หรือสิ่งอื่นๆ ที่ประกาศลงบน ลิงค์ URL ผ่านข้อมูลดังกล่าวจะน่าเชื่อถือ หรือถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ สมาชิกที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในหนี้สินหรือความเสี่ยงใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเองทั้งสิ้น

(3) บริษัทไม่ได้ขายสินค้าให้กับผู้ซื้อและไม่ได้ซื้อสินค้าจากผู้ขาย บริษัทพัฒนาและจัดให้มีแพลตฟอร์มและเครื่องมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น


การส่งคืนสินค้า/การเปลี่ยนสินค้า/การคืนเงิน/การยกเลิกสินค้า

 ผู้ซื้อรับทราบว่า ผู้ซื้อจะต้องคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายในเจ็ด (7) วัน นับตั้งแต่วันได้รับสินค้า (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน นโยบายการคืนสินค้า) ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่เกี่ยวข้องนี้จะใช้บังคับและมีอำนาจเหนือกว่า ข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัททำกับสมาชิกร้านค้าหรือผู้ขาย อย่างไรก็ตามผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิในการขอคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้ ดังนี้

(1) สินค้าเสียหายเนื่องจากสาเหตุที่มาจากผู้ซื้อ

(2) ราคาสินค้าจำเป็นต้องลดลงเนื่องจากการใช้หรือการบริโภคไปในบางส่วนของผู้ซื้อ

(3) ราคาสินค้าจำเป็นต้องลดลงถึงขนาดที่ว่าสินค้าไม่สามารถขายได้อีกเนื่องจากเลยเวลาที่กำหนด

(4) ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่ผู้ซื้อไม่มีสิทธิในการขอเงินคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ เช่น


การประเมิน และการรีวิว

(1) สำหรับสินค้าใดๆ ที่ซื้อขายโดยใช้บริการ บริษัทอาจให้การประเมินสมาชิก ผลประโยชน์บางอย่าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินดังกล่าวซึ่งดูจากตามแต้มที่ได้รับจากการทำธุรกรรมดังกล่าว การประเมินสมาชิก ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ จะมอบให้ตามประวัติการใช้บริการและมาตรฐานของนโยบายการใช้ที่กำหนดโดยบริษัท รายละเอียดต่างๆ จะถูกโพสต์บนหน้าบริการที่เกี่ยวข้องหรือหน้าจอเริ่มต้นของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ให้บริการโดยบริษัท (ต้องมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับนโยบายการประเมินสมาชิก ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง )

(2) ในกรณีที่สมาชิกที่เกี่ยวข้องยื่นการคัดค้านในเรื่องส่วนประกอบของการประเมินที่มอบให้สมาชิกคนดังกล่าว บริษัทอาจปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของการประเมินทั้งหมดหรือบางส่วนโดยพิจารณาจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น การให้คำอธิบาย การให้คะแนนเครดิตของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

(3) ควรใช้การประเมินของสมาชิกเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อมีการขายและซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่ได้รับประกันเครดิตของสมาชิกหรือระบุถึงสถานะทางการเงินของสมาชิก

(4) ผู้ซื้อสินค้ามีสิทธิในการระบุความพึงพอใจสำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเมื่อการซื้อเสร็จสิ้นโดยการใช้การประเมินต่างๆ ที่ทางบริษัทมีให้ ความพึงพอใจที่ระบุของผู้ซื้อสะท้อนให้เห็นในการประเมินของผู้ขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ระดับความพึงพอใจสำหรับการทำธุรกรรมและการประเมินจะถูกโพสต์บนหน้าการบริการที่เกี่ยวข้อง

(5) รีวิวสินค้าอาจถูกเขียนโดยสมาชิก รวมถึงผู้ซื้อ ซึ่งโดยหลักการแล้วต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลใดๆ ที่เขียนรีวิวสินค้าสามารถลบรีวิวที่จัดเตรียมไว้โดยตนเองได้ ในกรณีที่มีการตัดสินว่ารีวิวสินค้าที่เปิดเผยและความคิดเห็นที่แนบไปนั้นไม่เหมาะสมสำหรับการเปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบรีวิวที่เกี่ยวข้องและความคิดเห็นที่แนบ เมื่อรีวิวสินค้าถูกลบแล้ว ความคิดเห็นใดๆ ที่ไปกับรีวิวดังกล่าวจะถูกลบออกไปด้วย ต้องมีการโพสต์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องบนหน้าการบริการที่เกี่ยวข้อง

(6) บุคคลที่ให้การรีวิวสินค้าและระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาการทำธุรกรรมต้องรับผิดชอบต่อการประเมินดังกล่าว และบริษัทจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสืบหาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่

(7) บริษัทมีสิทธิ์กำหนดมาตรการตอบโต้ เช่น การลบผลการประเมินค่าที่เกี่ยวข้องและการตัดสิทธิ์สมาชิกที่เกี่ยวข้องจากการใช้บริการ เป็นต้น หากสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ฝ่าฝืนวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการประเมินสมาชิกและระบบการประเมินผล

(8) อาจมีการลบรีวิวสินค้าหรือตัดสิทธิ์สมาชิกที่เกี่ยวข้องจากการใช้บริการในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ถ้า:


 ทรัพย์สินทางปัญญา

(1) ท่านตกลงและทราบว่าข้อมูลหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดหรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สิทธิทางปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททุกประเภทที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (ซึ่งรวมเรียกว่า"เครื่องหมายการค้า") ห้ามมิให้ผู้ใด คัดลอก ถ่ายโอน ทำสำเนาดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการตัดสินใจการใช้บริการของบริษัท

(2) หากท่านเชื่อว่างานของท่านถูกลอกเลียนแบบ โดยผ่านเว็บไซต์นี้ ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ ท่านสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางติดต่อและรับข้อร้องเรียนในข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ได้ โดยรายละเอียด ดังต่อไปนี้


การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทมีนโยบายความเป็นส่วนบุคคล โดยบริษัทจะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจในมาตรฐานในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านใช้บริการกับทางเรา เมื่อท่านสมัครลงทะเบียนและกรอกข้อมูลเข้ามา รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ท่านใช้บริการกับทางบริษัทเราแล้วถือว่าท่านได้ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบริษัท

โดยบริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการประมวลผลตรวจสอบความมีตัวตนของท่าน และตรวจสอบความถูกต้องในการใช้บริการของท่าน เพื่อการป้องกันและเกิดอาชญากรรม หรือเรื่องใดๆ ที่ผิดกฎหมายทั้งปวง

อีกทั้งเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร แจ้งเตือน ข้อเสนอใดๆ ให้ท่าน เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือเพิ่มเติม รองรับ แก้ไข ให้ในการใช้บริการของบริษัทได้สะดวก เข้าถึง  ได้รับการบริการที่ดี แก้ไข และรองรับในการให้บริการจากการใช้แพลตฟอร์มของบริษัท ให้ได้ครบถ้วนมากที่สุด เช่น เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร รับข้อเสนอแนะ รับร้องเรียนจากท่าน เพื่อคืนเงิน หรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ ให้กับท่านตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ รวมถึงให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทรูปแบบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 รวมถึงท่านยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม ไปประมวลผล ศึกษา บันทึกเป็นฐานข้อมูล วิเคราะห์ ส่งข้อมูลข่าวสาร แจ้งเตือน ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น โฆษณา ข้อเสนอใดๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท และขยายการให้บริการได้ เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเข้าร่วม เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตัวท่าน

 รวมถึงบริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม เปิดเผยบางส่วนให้กับบริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า พันธมิตร บริษัทที่ให้การสนับสนุนบริษัท เพื่อเหตุอย่างเดียวกัน ภายใต้ที่กฎหมายกำหนดที่สามารถเปิดเผยให้ได้       

 หากท่านไม่ยินยอม ให้บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปส่งเสริมการตลาดแบบใดๆ ท่านสามารถทำเรื่องเข้ามาตามช่องทางติดต่อและรับข้อร้องเรียนแจ้งให้ทราบในข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ บริษัทจะดำเนินจากเปลี่ยนแปลง ไม่เกิน 14 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

 แต่ทั้งนี้ท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้บริษัทมีสิทธิโอนย้ายข้อมูล ไปให้บริษัทที่มีการซื้อกิจการของบริษัท ซื้อสิทธิในการบริหารจัดการ ซื้อซอร์ฟแวร์(แพลตฟอร์ม) ของบริษัท หรือเมื่อบริษัทเกิดการควบรวมบริษัทกับนิติบุคคลอื่น ภายหลังท่านให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลภายในข้อตกลงและเงื่อนไขในนี้ ท่านอยากเพิกถอนความยินยอม ท่านสามารถทำด้วยการแจ้งการเพิกถอนความยินยอมมาตามช่องทางติดต่อและรับข้อร้องเรียนในข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้  แต่ผลการเพิกถอนดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่สงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้งานบางส่วน จนไปถึงระงับการให้บริการกับท่าน


การเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์อื่น


(1) บนเว็บไซต์นี้ถ้ามีการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลอื่น หรือเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์นี้โดยผ่านการเชื่อมต่อลิงค์ซึ่งมีอยู่ในแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่ได้อยู่ใต้การบริการและดูจัดการของบริษัท

ถ้าเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท ท่านไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ กับบริษัทได้

(2) ห้ามท่านเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์อื่น มายังเว็บไซต์ของบริษัท ยกเว้นกรณีที่ท่านแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อบริษัทและได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นหนังสือ และในการให้ความยินยอมดังกล่าว  บริษัท สงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้


การส่งเสริมการตลาดหรือจัดกิจกรรมการตลาด

ในการใช้บริการบริษัทอาจมีการให้ผลประโยชน์ สิทธิพิเศษใดๆ กับท่านในทั้งในรูปตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ส่วนลดราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการ คูปองโค้ด คูปองเงินสด บัตรกำนัล การสะสมคะแนน สิทธิพิเศษในการเข้าถึง สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และอื่นๆ อีกมากมาย กับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า หรือกับพันธมิตรของบริษัท ในการที่ท่านจะได้รับผลประโยชน์ สิทธิพิเศษใดๆ ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ในแต่ละช่วงเวลานั้น ซึ่งบริษัทจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัท และในบางช่วงเวลาจะมีการแจ้งให้กับท่านเป็นการเฉพาะตัวผ่านช่องทางต่างๆ  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผลประโยชน์ สิทธิพิเศษใดๆ กับเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์บริษัทในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ในบางกรณีหากท่านปฏิบัติได้ตามเกณฑ์บริษัทแต่ไม่ได้แจ้งความประสงค์รับผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าท่านสละสิทธิในการรับผลประโยชน์ และสิทธิพิเศษแบบใดๆ แล้ว

ในการให้ผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ รางวัลใดๆ ในบางกรณีบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม รวมถึงภาษีกับท่าน


ข้อจำกัดความรับผิด


ตามที่กฎหมายบังคับใช้จะกำหนดอย่างกว้างที่สุด ความรับผิดของเราตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะจำกัดเพียงจำนวนเงินที่คุณจ่ายไปจริงเพื่อใช้บริการกับบริษัทเราเท่านั้น

บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กรณีพิเศษอื่นใด อุบัติเหตุ หรือเชิงเกี่ยวกับลงโทษ หรือทางเศรษฐกิจ หรือผลเสียหายสืบเนื่องกรณีอื่นๆ รวมถึงความเสียหาย ค่าเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวของการสื่อสาร อินเตอร์เน็ต การเชื่อมโยงทางซอร์ฟแวร์ ฮาร์ทแวร์เข้ากับระบบ การเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ การทุจริต ความปลอดภัย ความสูญหายหรือจารกรรมข้อมูล ไวรัส  สไปแวร์ สแปม โทรจัน วอร์ม หรือซอฟท์แวร์หรือไฟล์ หรือข้อมูลที่มีรบกวนซึ่งเป็นอันตรายใด  ความสูญเสียที่เกิดกับบุคคล สภาพจิตใจ สูญเสียข้อมูล ความสูญเสียทางธุรกิจ รายได้ กำไร หรือการลงทุน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าด้านอื่นใด แม้ว่าบริษัทจะได้รับทราบและคาดคะเนถึงความเป็นไปได้ของความสูญเสีย ความเสียหายดังกล่าว รวมถึงกรณีเกิดข้อพิพาทกับบุคคลที่สาม บริษัทไม่ต้องเข้าร่วมหรือเจรจาข้อพิพาทใดๆ

ท่านยินยอมรับผิดชอบและสละสิทธิการเรียกร้องความรับผิดและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าทนายความทั้งหมดจากบริษัท                         

ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย ความเสียหายแก่บริษัท หรือบริษัทต้องถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่จำกัดเพียงแค่ค่าทนายความ และไม่จำกัดเป็นบุคคลภายใดเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากการที่ท่านฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ในขณะที่ใช้บริการ ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ทันทีที่บริษัทร้องขอ


กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ


ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านหรือข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทให้กรอกเมื่อตอนลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก หรือให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวมาได้ ในบัญชีการใช้ส่วนตัวของท่าน หรือในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ สามารถแจ้งมายังตามช่องทางติดต่อและรับข้อร้องเรียนแจ้งให้ทราบในข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้  เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลง

โดยภายหลังจากท่านได้แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ แล้วบริษัทจะทำการแก้ไขโดยเร็ว โดยข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว ท่านตกลงและยินยอมให้ไปตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบริษัท และเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้


การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อตกลง/เงื่อนไข


(1) ในกรณีที่บริษัทมีการได้ผ่อนผัน การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือการละเว้นใช้สิทธิใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ คราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

(2) ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ดัดแปลง ตัดทอน ลดทอน ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการในฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้เมื่อมีเหตุผลอันควร ตราบใดที่การแก้ไขดังกล่าวไม่ละเมิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขนี้ บริษัทจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าว (รวมถึงวันที่มีผลของการแก้ไขดังกล่าวและเหตุผลในการแก้ไข) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันที่ที่การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลสิบห้า (15) วัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การแก้ไขใดๆ ทำให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ การแก้ไขนั้นจะถูกแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันที่มีผลสามสิบ (30) วัน และจะมีการแจ้งด้วยวิธีการส่ง e-mail หรือข้อความ SMS และหรือวิธีการอื่นใดที่ส่งถึงผู้ใช้บริการ (หากมีปัญหายุ่งยากในการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ข้อมูลที่ติดต่อที่ถูกต้อง การเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อ เป็นต้น และมีการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวตามข้อตกลงนี้แล้ว จะถือว่าได้ทำการแจ้งเป็นรายบุคคลแล้ว) โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศผ่านทางเว็บไซด์ www.be-mall.com เมื่อมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน รวมถึงไม่ต้องได้รับการยินยอมจากท่านก่อน เป็นหน้าที่ของท่านในการรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าท่านจะได้ตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่ ถือว่าท่านได้ให้การยินยอมและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการในใช้บริการดังกล่าวแล้ว

หากท่านไม่พอใจข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ท่านมีสิทธิระงับใช้บริการหรือทำเรื่องยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

โดยผลของการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ท่านไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ รางวัลใดๆ ที่จะได้รับในอนาคต บริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ รางวัลใดๆ กับท่านโดยทันที โดยที่ท่านไม่สิทธิเรียกร้องใดๆ กับบริษัทถึงแม้ สิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ รางวัลใดๆ นั้นจะเป็นสิทธิที่ท่านได้รับก่อนวันระงับใช้บริการดังกล่าว


คำบอกกล่าว

คำบอกกล่าวใดๆ ที่ทางบริษัทอาจมีส่งให้ท่านทราบโดยส่งไปยังอีเมล ของท่าน  หรือในบัญชีสมาชิกของท่าน ตามที่ท่านให้ไว้กับบริษัทตอนลงทะเบียน หรือภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงที่แจ้งกับบริษัทแล้ว ให้ถือว่าท่านได้รับทราบข้อความในคำบอกกล่าวเหล่านั้นโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว รวมถึงคำบอกกล่าวนั้นอาจเกิดเหตุขัดข้องระหว่างส่ง จะด้วยเหตุใดก็ตาม

อนึ่ง ในกรณีที่อีเมลหรือที่อยู่ที่ติดต่อ รับคำบอกกล่าวของท่าน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้แจ้งไว้แก่บริษัทโดยที่ท่านไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงกับบริษัท ให้ถือว่าการบอกกล่าว หรือการแจ้ง หรือ ติดต่อเหล่านั้นโดยชอบแล้ว


 ระงับการใช้และการยกเลิกให้บริการ

(1) เมื่อท่านทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ของบริษัท  ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทจะประกาศในอนาคต ที่เป็นผลตามมาจากเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ บริษัทมีสิทธิ์ระงับการใช้งานชั่วคราว การเข้าถึงการใช้งานใดๆ จนไปถึงยกเลิกการให้บริการได้

(2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการระงับการใช้งานชั่วคราว การเข้าถึงการใช้งานใดๆ เปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเติม ตัดทอนฟังค์ชั่นใดๆ บนแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องบอกกล่าวกล่วงหน้า และในกรณีที่บริษัทจะปิดการให้บริการจะมีการบอกกล่าวกับท่านในระยะเวลาพอสมควร

(3) ในกรณีเป็นที่น่าสงสัยว่าท่านจะทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของบริษัท หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทจะประกาศในอนาคต ที่เป็นผลตามมาจากข้อตกลงหรือเงื่อนไขนี้ หรือผิดกฎหมายใดๆ  บริษัทมีสิทธิ์ระงับการใช้งานชั่วคราว การเข้าถึงการใช้งานใดๆ จนไปถึงยกเลิกการให้บริการได้ทันที

(4) กรณีท่านเป็นสมาชิกอาจยุติเงื่อนไขในการใช้บริการได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งให้บริษัททราบถึงเจตนาเพื่อยุติเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม สมาชิกยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อการทำธุรกรรมใดๆ ก็ตาม การชำระราคาของสินค้าหรือบริการทั้งหมดที่กำลังอยู่ในกระบวนการต้องดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์หรืออย่างอื่นคล้ายกัน โดยไม่มีคำสั่งซื้อหรือข้อเรียกร้องใดๆ จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกค้างอยู่ การเพิกถอน การยกเลิก หรือผลกระทบใดๆ ในเชิงลบที่เกิดจากการเพิกถอนหรือการยกเลิกดังกล่าวให้ผูกพันสมาชิกนั้น

(5) สมาชิกที่เพิกถอนการเป็นสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อผลเชิงลบใดๆ ที่เกิดจากการเพิกถอนการเป็นสมาชิก เมื่อข้อตกลงของผู้ใช้บริการสิ้นสุดลง บริษัทอาจเก็บรวบรวมผลประโยชน์พิเศษต่างๆ (เช่น แต้มหรือคูปองส่วนลด) ที่ให้สมาชิก

(6) สมาชิกที่เพิกถอนการเป็นสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อผลเชิงลบใดๆ ที่เกิดจากการเพิกถอนการเป็นสมาชิก เมื่อข้อตกลงของผู้ใช้บริการสิ้นสุดลง บริษัทอาจเก็บรวบรวมผลประโยชน์พิเศษต่างๆ (เช่น แต้มหรือคูปองส่วนลด) ที่ให้สมาชิก

(7) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ/หรือทำให้ได้เปรียบ ซึ่งสมาชิกอาจรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางอย่างโดยผิดกฎหมายและได้เปรียบ เช่น คูปองส่วนลด ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เป็นต้น โดยการสมัครเป็นสมาชิกซ้ำๆ และสิ้นสุดเงื่อนไขในการใช้บริการโดยพลการ หรือในกรณีที่สมาชิกใช้ชื่อของบุคคลอื่นในกระบวนการดังกล่าว สมาชิกรายใดก็ตามที่ต้องการใช้บริการอีกครั้งหลังจากยุติข้อตกลงโดยสมัครใจจะได้รับอนุญาตให้สมัครใหม่ได้หลังจากผ่านไป 1 (หนึ่ง) เดือนนับจากวันที่สมาชิกเพิกถอนการเป็นสมาชิก ในการกลับมาใช้บริการใหม่ สมาชิกต้องแจ้งเจตนาในการกลับมาใช้ใหม่ให้ทางบริษัทรับทราบตามกระบวนการการสมัครสมาชิกที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และรับการอนุมัติจากบริษัท

(8) เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และ/หรือ กิจกรรมที่ได้เปรียบ ซึ่งสมาชิกอาจได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางอย่างโดยผิดกฎหมายและ/หรือได้เปรียบผู้อื่น เช่น คูปองส่วนลด ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เป็นต้น โดยการสมัครเป็นสมาชิกซ้ำๆ และยุติเงื่อนไขในการใช้บริการตามอำเภอใจ หรือในกรณีที่สมาชิกใช้ขื่อของบุคคลอื่นในกระบวนการดังกล่าว บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่เพิกถอนนั้น เช่น ชื่อ, e-mail , เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วันที่เพิกถอน, เหตุผลในการเพิกถอน เป็นต้น เป็นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) เดือนหลังจากการเพิกถอนของสมาชิก

(9) บริษัทอาจยุติข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเมื่อมีกรณีใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้นหรือได้รับการยืนยันจากสมาชิกที่เกี่ยวข้อง:

(10) ในกรณีที่บริษัทยุติเงื่อนไขในการใช้บริการ บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการยุติให้กับสมาชิกที่เกี่ยวข้องทาง email โทรศัพท์ โทรสาร และวิธีการอื่นใด ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการยุติลงเมื่อบริษัทแจ้งเจตนาในการยุติดังกล่าวไปยังสมาชิก

(11) การปฏิบัติตามการสิ้นสุดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการโดยบริษัท ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะยังมีผลบังคับใช้กับเรื่องใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความเสร็จสมบูรณ์ของข้อตกลงการขายและการซื้อที่มีอยู่ซึ่งมีก่อนการสิ้นสุด

(12) ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการสิ้นสุดลงโดยบริษัท บริษัทอาจยกเลิกการโฆษณาหรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับท่านที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และรวมถึงผู้ซื้อใดๆ ก็ตามที่ได้ชำระเงินค่าสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต การทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวอาจถูกยกเลิกด้วย บริษัทอาจเก็บรวบรวมผลประโยชน์พิเศษต่างๆ (เช่น แต้มหรือคูปองส่วนลด) ที่ให้ท่าน

(13) ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการสิ้นสุดลง และท่านได้สมัครใช้บริการใหม่ บริษัทอาจปฏิเสธการอนุมัติการสมัครดังกล่าว

(14) ท่านต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการสิ้นสุดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าทางใดก็ตาม

(15) ในกรณีที่การสิ้นสุดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ แก่บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยแก่ท่าน


 ขอบเขตของข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทยและศาลไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย

ถ้ามีข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นไม่มีผล หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

                             

ช่องทางติดต่อและรับข้อร้องเรียน

ท่านตกลงและรับทราบว่าการซื้อขายหรือให้บริการเป็นหน้าที่ของผู้ขาย ในการจัดส่งสินค้าและบริการ รวมถึงการออกใบกำกับภาษี (VAT) ใบกำกับสินค้าอื่นๆ ได้โดยตรง โดยบริษัทเป็นผู้ประสานงานและให้ความสะดวกอย่างสุดความสามารถแก่ผู้ซื้อและในการติดต่อกับผู้ขาย นอกจากนี้เพื่อประสานงานต่างๆ บริษัทกำหนดช่องทางติดต่อเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ใช้บริการ สมาชิกผู้ซื้อ สามารถติดต่อได้ที่

- ติดต่อทางโทรศัพท์ โดยศูนย์บริการบีมอลล์ (BeMall) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2029-0099 ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 – 20.00 น. ตามเวลากรุงเทพมหานคร

- แจ้งปัญหาผ่าน email ที่ admin@fsmartdigital.co.th

- ติดต่อผ่าน line “@Bemall”